Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez WESEM odnośnie do danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

Strona internetowa WESEM służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę. Jeżeli na stronie internetowej WESEM pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani bezpośrednio na stronie.

Administrator danych osobowych

WESEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Grottgera 4, 32 – 020 Wieliczka
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000693675,
NIP: 6830003798,
REGON: 003882963

Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Co do zasady strona internetowa WESEM nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że WESEM będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Ciasteczka), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową WESEM, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Zbieranie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe, zgodne z  obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności:

 • Rozporządzeniem UE 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu  takich danych (określane również jako "RODO")
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1907 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (j.t. Dz.U.2017 poz. 1219 ze zm.).,
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, płeć, numer telefonu, adres e-mail (dalej jako "Dane osobowe").

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych osobowych jest:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie uzyskanej zgody osoby, której dane dotyczą
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie realizacji transakcji biznesowej
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO - w zakresie koniecznym do ochrony przed roszczeniami albo jako dozwolone lub wymagane przez prawo.

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony Internetowej WESEM bez ujawniania swojej tożsamości. W przypadku gdy jednak WESEM będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. WESEM nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
Zbierając dane osobowe, WESEM informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
 WESEM zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, WESEM podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka" (pliki „cookie"). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujem przykładowo dane dotyczące:

 • adres IP użytkownika
 • nazwa i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki

Informacje o oglądalności strony pozyskiwane są za pośrednictwem Google Analytics. Pliki cookies są przez nas używane jedynie w celach statystycznych. Nie przechowujemy przy pomocy cookies danych osobowych, czyli danych które pozwalają na identyfikację użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby pliki cookies były wolne od wirusów, trojanów i innego niebezpiecznego oprogramowania.

Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej WESEM mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.

Wykorzystanie danych osobowych

WESEM wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby poinformować Państwa o produktach i usługach;
 • aby odpowiedzieć na Państwa prośby o pomoc;
 • aby zrealizować Państwa zamówienie złożone zarówno w formie tradycyjnej jak i poprzez sklep internetowy;
 • aby dostarczyć Państwu informacje, o które zostaliśmy poproszeni, na przykład o nowych produktach i/lub usługach oferowanych przez WESEM;
 • aby umożliwić Państwu wzięcie udziału w wydarzeniach, inicjatywach lub konkursach;
 • aby prowadzić historię Państwa transakcji;
 • aby realizować pomiary statystyczne i udoskonalenie wyrobów (cele analityczne)

Przetwarzanie Danych Osobowych do celów określonych powyżej jest niezbędne do spełnienia Państwa żądania i dlatego nie wymaga uprzedniej zgody.

WESEM może również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody. Dane mogą być ponadto przechowywane w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na WESEM, a także w prawnie uzasadnionym interesie WESEM, np. ochrony przed roszczeniami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do opisanych celów; w przypadku, gdy nie przekażesz nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie przeprowadzić takich czynności.    

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu bez uprzedniej zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

WESEM może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług (np. firmy spedycyjne, usługi informatyczne, usługi windykacyjne, specjalista BHP, kancelarie prawne i inne). Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

WESEM nie będzie sprzedawał ani udostępniał Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów WESEM.

Okres przechowywania

WESEM nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Twoje prawa

Masz kilka praw do prywatności zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami dotyczącymi ochrony danych. Jeśli mieszkasz w UE, zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych, w tym, w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a WESEM nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, np. do realizacji obowiązku prawnego;
 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem biuro@wesem.pl Możemy nie być w stanie uwzględnić każdego żądania dotyczącego pewnych informacji, jeśli uważamy, że naruszałoby to jakiekolwiek prawo lub inny wymóg prawny lub inne prawa osób, których dane dotyczą.

Bezpieczeństwo danych

WESEM podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Gromadzenie kont bankowych na stronach handlowych WESEM będzie przeprowadzane w ramach obowiązujących i zgodnych z prawem procedur bezpieczeństwa płatności. Niniejsze środki mogą obejmować szyfrowanie poufnych danych (których celem jest uczynienie danych nieczytelnymi dla innych osób) podczas ich zbierania lub przesyłania. Wyżej wymienione numery kont bankowych będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem Internetu, np. płatność w sklepie poprzez DOTPAY.

WESEM przykłada najwyższą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Osoby nieletnie

Ogólnie, internetowa strona WESEM nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać swoich danych osobowych.

Zmiany i poprawki w niniejszej polityce prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej WESEM lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawa. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej WESEM.
 Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 21.05.2018 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności.